Datum Mottagare Rubrik
2022.11.07 Riksgälden Remissyttrande: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution
2022.11.02 Finansdepartementet Remissyttrande: Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall
2022.10.25 Finansdepartementet Remissyttrande: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
2022.10.07 Finansdepartementet Remissyttrande: Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)
2022.10.03 Riksgälden Remissyttrande: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti
2022.09.26 Justitiedepartementet Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upphävande av direktiv 2002/65/EG
2022.09.20 Justitiedepartementet Remissyttrande: Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)
2022.08.24 Finansinspektionen Remissyttrande: Avgifter hos Finansinspektionen
2022.08.22 Finansdepartementet Remissyttrande: Startlån till förstagångsköpare av bostad
2022.07.27 Finansdepartementet Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn
2022.07.15 Justitiedepartementet Remissyttrande: Straff för deltagande i en terroristorganisation
2022.06.01 Finansdepartementet Remissyttrande: Rätt till betalkonto i fler banker
2022.05.24 Justitiedepartementet Remissyttrande: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79)
2022.05.10 Finansdepartementet Remissyttrande: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online
2022.05.09 Finansdepartementet Remissyttrande: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering
2022.05.09 Finansdepartementet Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering
2022.04.27 Justitiedepartementet Remissyttrande: Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)
2022.04.25 Näringsdepartementet Remissyttrande: Statligt stöd till banker i kris
2022.04.13 Miljödepartementet Remissyttrande: Remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar
2022.04.04 Finansdepartementet Remissyttrande: Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden
2022.03.25 Finansdepartementet Remissyttrande: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (utkast till lagrådsremiss)
2022.03.22 Finansinspektionen Remissyttrande: Rapport om avgifter - för samråd
2022.03.14 Justitiedepartementet Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet
2022.01.04 Finansinspektionen Remissyttrande: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning
2022.01.03 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian - Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
2021-11-15 Finansinspektionen Hemställan: Beslutsordning för det kontracykliska buffertvärdet
2021-09-27 Justisdepartementet Remissvar: EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv
2021-07-15 Justitiedepartementet Remissvar: Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)
2021-07-15 Finansdepartementet Remissvar: Ett moderniserat konsumentskydd
2021-07-09 Finansinspektionen Remissvar: Upphävande av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
2021-06-18 Finansdepartementet Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut
2021-06-04 Justitiedepartementet Remissyttrande: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)
2021-05-24 Justitiedepartementet Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)
2021-05-21 Finansdepartementet Remissvar - Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
2021-05-11 Finansdepartementet Promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
2021-05-10 Justitiedepartementet Remissvar: EU kommissionens förslag om nytt direktiv om hållbarhetsrapportering
2021-05-06 Riksgälden Remissyttrande: Ändrade föreskrifter om resolution
2021-05-05 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Remiss av förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
2021-04-30 Finansdepartementet Remissyttrande: Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter
2021-04-29 Finansdepartementet Remissyttrande: Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning
2021-04-26 Infrastrukturdepartementet Remissvar: Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.
2021-04-01 Finansdepartementet och Justitiedepartementet Hemställan om undantag i skattesekretessen och offentlighets- och sekretesslagen för kreditgivningsändmål för att motverka överskuldsättning
2021-04-01 Finansdepartementet Remissyttrande: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) - angående absolut preskription för konsumentfordringar
2021-03-23 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Avgifter hos Finansinspektionen
2021-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
2021-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
2021-03-12 Finansinspektionen (FI) Remissvar - övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker
2021-02-24 Finansinspektionen (FI) Remissvar - förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag
2021-02-23 Skatteverket Föreskrifter om konto- och värdefackssystem
2021-01-26 Finansdepartementet Remissvar: promemorian Justerad beräkning av bilförmån
2020-12-21 Finansdepartementet Remissvar: Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen
2020-12-11 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
2020-12-09 Finansdepartementet Remissvar: Ev. uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
2020-12-01 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen
2020-11-30 Finansdepartementet Remissvar: Betänkande - En ny mervärdesskattelag - SOU 2020:31
2020-11-17 Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet Hemställan ang. Ersättning m.m. enligt förfogandelagan vid uttag av fordon som leasas eller köpts på avbetalning
2020-11-12 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
2020-11-12 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
2020-11-11 Justitiedepartementet Remissvar: Betänkandet SOU 2020:51 - En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal
2020-11-06 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket
2020-10-27 Miljödepartementet Remissyttrande: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (FF och SBF)
2020-10-27 IASB Remissvar: IASB request for information on IFRS for SMEs: Comprehensive Review of the IFRS for SMEs
2020-10-23 Finansinspektionen (FI) Remiss - FI föreslår nya kapitalkrav för svenska banker till följd av bankpaketet
2020-09-14 Riksgälden Remissvar: Remisspromemoria - ändrade föreskrifter om insättningsgaranti
2020-09-11 Riksgälden Remissvar: Riksgälden föreslår reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften
2020-08-31 Finansinspektionen (FI) Remissvar: FI föreslår ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret
2020-08-25 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till nya och ändrade avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
2020-07-29 Finansdepartementet Remissvar: Utkast till lagrådsremiss - Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
2020-07-24 Justitiedepartementet Remissvar: Promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
2020-07-14 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning
2020-05-15 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker
2020-05-15 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian "Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor"
2020-05-13 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
2020-05-13 Justitiedepartementet Remissvar: Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)
2020-04-24 Finansdepartementet Remissvar: betänkandet Sverige och Bankunionen (SOU 2019:52)
2020-04-23 Justitiedepartementet Remissvar: Konkursförfarandet (DS 2019:31)
2020-04-06 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl
2020-03-31 Finansinspektionen (FI) Remissvar: FI:s förslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödsrisker vid värdepapperisering
2020-03-23 Finansinspektionen (FI) Avgifter hos Finansinspektionen
2020-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Betänkandet EUs bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)
2020-03-17 Justitiedepartementet Remissvar: En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) - Betänkande av Terroristbrottsutredningen
2020-03-17 Finansdepartementet Remisssvar: Betänkanden en ny riksbankslag (SOU 2019:46)
2020-02-20 Trafikutskottets ledamöter, Sveriges Riksdag Hemställan ang. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter Prop. 2019/20:67
2020-02-18 Finansutskottet Hemställan ang prop. 2019/20:79 "Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online"
2020-02-14 Finansinspektionen (FI) Remissvar - förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution
2020-02-13 Sveriges Riksbank Remissvar - förslag till ändringar i riksbankslagen
2020-01-28 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningmarknaden