Arbetsgrupper

En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper med representanter från medlemsföretagen. Följande arbetsgrupper bereder frågor och bistår styrelsen i dess arbete:

 

Arbetsgruppen för regelverk och juridik          
Övergripande regelverksfrågor, remissyttranden i ärenden som remitterats från riksdag, regeringskansliet, myndigheter, domstolar och de europeiska organisationerna, information om nya regelverk och regelverksförändringar. Under arbetsgruppens ämnesområde faller bl.a. allmänna rörelseregler (LBF m m), kreditsäkerhetsfrågor, driftsregler (dataskydd, sekretess), konsumentkreditfrågor, sakrätt, obeståndsfrågor och skuldsanering, associationsrättliga frågor, redovisning, revision och skatt/moms.
 
Arbetsgruppen för compliance, risk och kapitalkrav
Gruppen ska behandla praktisk tillämpning av regelverk rörande compliance, risk och kapitaltäcknings- och likviditetskravsfrågor samt hanteringsfrågor och processer inom compliance, riskhantering och kapitaltäckning.
 

Arbetsgruppen för fordonsfrågor
Fordonsrelaterade frågor med anknytning till finansiering. Kommittén har till uppgift att bevaka de fordonsfinansierande medlemsföretagens intresse hos lagstiftare och myndigheter bl.a. vad gäller leasing, avbetalning och bedrägerier.

Under arbetsgruppen för fordonsfrågor hanteras även Säkerhetsgruppen. Denna grupp är ett forum för att diskutera i första hand fordonsrelaterad brottslighet men även brott som involverar andra leasade eller finansierade objekt och vad som kan göras för att förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet. Gruppen består av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen samt bilhandels- och biluthyrningsbranscherna (Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna i Sverige). Till gruppen har även knutits företrädare för polisen/Interpol. Samråd sker också med Åklagarmyndigheten, Transportstyrelsen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. 

 

Möten och arbetsgrupper – ad hoc
Utöver arbetsgrupperna med fortlöpande, återkommande sammanträden och verksamhet, hanteras vid behov aktuella frågor genom särskilda informationsmöten och sammanträden ad hoc. Exempelvis deltar Finansbolagen i möten med SIMPT (Svenska Institutet mot Penningtvätt) som startades 2016.