Medlemskap m.m.

Medlem

Medlemskap i Finansbolagens Förening kan sökas av företag som bedriver finansieringsrörelse som kreditmarknadsföretag eller bank, finansiellt institut, konsumentkreditinstut eller företag med annan finansiell verksamhet.

Företag som, utan att bedriva finansieringsverksamhet, har intresse av att följa information på detta område kan även väljas in som associerad.

Medlemsansökningar behandlas av föreningens styrelse. Varje medlem erlägger avgifter till föreningen respektive servicebolaget. Associerad erlägger avgift till servicebolaget.

Anslutning till FF innebär;

 • Möjlighet att ta del av FFs samlade kunskapsbank 
 • Tillgång till FFs internationella kontaktnät genom bl.a. medlemskap i såväl Eurofinas som Leaseurope samt tillgång till information från dessa organisationer
 • Möjlighet att påverka de goda seder som branschen tillämpar
 • Medverka i arbetsgrupper
 • Uppdatering i branschspecifika frågor via cirkulär, meddelanden etc
 • Möjlighet att initiera branschfrågor som FF kan driva
 • Tillgång till analyser och undersökningar som FF genomför
 • Tillgång till FF:s medlemswebb

Nedan några exempel på aktuella och viktigare frågor (utan prioritetsordning) som FF arbetar med och verkar för;

 • utarbetande och uppdatering av goda seder
 • proportionella och konkurrensneutrala regler
 • gemensam syn i konkurrensneutrala frågor (bl.a. praktiska tillämpningsrutiner i förhållande till t.ex. fordonsåterförsäljare med anledning av penningtvättsregelverket)
 • utformningen av de nya kapitaltäckningsreglerna
 • den kommande tillsyns-/sanktionsordningen
 • utformningen av den nya redovisningsstandarden för leasing
 • "shadow banking" och eventuell svensk reglering av finansiella institut
 • stödreglerna för institut i kris
 • EU-förslag om krishantering av institut
 • reglerna kring ersättning från insättningsgarantin samt finansiering av garantin
 • arbetet med nytt fjärde penningtvättsdirektiv och undantag för finansbolagsprodukter
 • åtkomst till informationsregister (bl.a. genom upprättande av ett register över eftersökta objekt finansierade av banker/finansbolag)
 • samverkan med bl.a. polisen för att uppmärksamma, förebygga och ingripa mot fordonsrelaterad brottslighet
 • samverkandegrupp med Transportstyrelsen
 • förslag om fordonsrelaterade skulder
 • finansbolags-/ och brottsstatistik
 • implementeringen av IFRS
 • granskningen av factoringföretag
 • implementering av EU-direktivet om konsumenträttigheter
 • konsumentkreditfrågor
 • nytt EU-direktiv om försäkringsförmedling
 • EU-kommissionens arbete med ny insolvensordning
 • utredning om överskuldsättning
 • sambandet mellan redovisning och beskattning
 • EU-kommissionens förslag avseende översyn av momsreglerna (EU-harmonisering av moms och finansiella tjänster)
 • förändringar i FI:s redovisningsföreskrifter
 • bolån (EU-förslag om bostadslåneavtal)
 • genom anordnande av informationsmöten bidra till såväl debatt som fördjupad kunskap om finansbolagens spelregler och olika finansieringsformer/produkter

Intresserad av medlemskap? Kontakta föreningens kansli på tfn 08-660 68 90 eller via e-post info@finansbolagen.se.