Samarbete


Sverige

Samarbete sker med bl.a. följande organ

SIMPT

SIMPT - Svenska Institutet mot Penningtvätt bildades under 2016 av branschorganisationerna inom den finansiella sektorn.  I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med SIMPT är at ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de fiinansiella förtagen.

ARN

Allmänna Reklamationsnämndens uppgift är att bl.a. att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Syftet med nämndens tvistprövning är att tillhandahålla ett billigt, enkelt och snabbt men ändå rättssäkert alternativ till domstolarna för prövning av tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

NNR

Näringslivets Regelnämnd, tidigare Företagens Uppgiftslämnardelegation (FUD), arbetar för färre och enklare företagsregler samt för att minimera företagens uppgiftslämnande. NNR granskar i stort sett alla nya eller ändrade förslag till företagsregler oavsett bransch. NNR samordnar näringslivets granskning av problem- och konsekvensanalyser.

NDM

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt är ett samrådsorgan i konsumentpolitiska och marknadsrättsliga frågor. Delegationen är på olika sätt engagerad i flera av näringslivets egenåtgärder.

Svenska ICC:s referensgrupper

Internationella Handelskammaren (ICC) är näringslivets världsorganisation. Organisationen har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och har en dialog med andra internationella organ såsom t.ex. Världshandelsorganisationen WTO m.m. Självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder är en av organisationen huvudsyften. Svenska ICC:s arbete syftar till att tillvarata det svenska näringslivets intressen i ICC-sammanhang.

Insolvensrättsligt Forum

Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum arrangerar vartannat år ett seminarium för belysning och diskussion av aktuella insolvensrättsliga spörsmål. FF är en av huvudmännen bakom stiftelsen.

KFM

Intressentrådet skall ha insyn i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Föreningen finns representerad i rådet. Föreningen finns dessutom representerad i Intressentrådet för tillsyn i konkurs. Rådet består av företrädare för näringslivet, kreditmarknaden, arbetstagarorganisationer och konkursförvaltare.


Europa

Finansbolagen har vidsträckta internationella erfarenhetsutbyten och samarbeten med finansbolagen i Norden och Baltikum samt i övriga Europa genom Eurofinas och Leaseurope med säte i Bryssel.

Eurofinas grundades år 1959 och består idag av över 1.000 finansbolag i 17 europeiska länder. Finansbolagens utestående fordringar motsvarar 45% av den totala europeiska konsumentkreditmarknaden. Summan av nya och utestående krediter uppgick till 320 resp 820 miljarder euro 2010. Företagen har ca 87.000 anställda.

Leaseurope bildades 1972 ur ett arbetsutskott inom Eurofinas. Sedan april 2006 representerar Leaseurope även de europeiska biluthyrningsföretagen. Leaseurope består av över 1.300 finansbolag och mer än 700 biluthyrningsföretag från 47 grupperingar i 34 europeiska länder. Summan av nya leasingavtal uppgår till ca 225 miljarder euro per år och värdet av utestående avtal till ca 700 miljarder euro. Leaseurope representerar ca 93% av den europeiska leasingmarknaden.

 

 


Norden/Baltikum

Finansbolagen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige har erfarenhetsutbyten och samarbete i gemensamma frågor bl.a. i statistikfrågor.