Goda seder

Finansbolagens Förening har till ändamål att verka för en sund utveckling av den marknad på vilken medlemmarna arbetar.

Både i Sverige och inom EU finns strävanden i riktning mot att näringslivet i ökad utsträckning skall lösa uppkommande frågeställningar genom så kallade egenåtgärder bl.a. i syfte att "utreda, förebygga eller lösa problem i förhållande till konsumenter eller andra kunder".

Som ett svar på dessa strävanden har Finansbolagens Förening beslutat att uttala sig om vad som enligt föreningens uppfattning är god sed. Uttalanden kan avse allmänna förhållanden lika väl som specifika produkter eller frågor och kommer att ges ut då föreningen finner anledning därtill. Uttalandena skall publiceras i numrerad serie och ersätter föreningens tidigare egenåtgärder.

Uttalandena uttrycker således föreningens bedömning om vad som i allmänhet är god sed. Förhållandena varierar dock, både mellan olika företag och olika situationer. Beroende därpå kan i vissa fall även andra åtgärder, ageranden eller rutiner vara förenliga med god sed. Föreningen förutsätter att dess medlemmar iakttar god sed med hänsyn till förhållandena i varje fråga.

Föreningen har gjort följande uttalanden om god sed i finansbolag

ICCs regler

Finansbolagens Förening har anslutit sig till följande av Internationella Handelskammarens (ICC) regler. Därmed gäller reglerna även för föreningens medlemmar.