Remiss: Remissvar: Betänkandet SOU 2020:51 - En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal