Remiss: Remissyttrande: Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning