Remiss: Remissvar: Utkast till lagrådsremiss - Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket