Remiss: Remissvar: Promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet